Skip to main content

GRWTH 劇埸二部曲 — 【學生點名你有計?】
原來點名可以咁簡單,老師們只需要10多秒就點完一班?
只要使用「GRWTH 學生考勤系統」就可以做到,仲可以按照不同需求匯出成為不同種類的報表,方便得嚟又富有彈性。所有數據與校務處同步,減少行政工作。家長們更可透過GRWTH APP 中查閱到仔女嘅出席紀錄!
✅ 各位有興趣的同工馬上聯絡我們了解 GRWTH 的 「學生考勤系統」,共同於 2018-19 學年在學校推行啦!
請致電 3955 6600,GRWTH 會安排同事親臨 貴校講解!